Pædagogiske læreplaner

Læs om læreplans arbejdet i Snerlen.

I vores dagliglige pædagogiske arbejde, er det de pædagogiske læreplaner, vi tager udgangspunkt i Snerlen.

Der findes 6 læreplanstemaer, som er følgende:

 

Alsidig personlig udvikling. Børnene lærer at forstå og mærke andre, en forudsætning at barnet kan forstå og mærke sig selv. At skabe mulighed for, at barnet udfolder sig som en selvstændig person, der selv kan tage initiativ. Barnet udvikler selvværd/ selvtillid, relations-kompetencer Udvikler empati, for selvet og andre.Barnet er i størst mulig omfang  i harmoni med sig selv. Barnet oplever at det er unikt, der findes kun en som mig/ og skabe plads til andre unikke som mig. Lærer at begå sig konstruktivt i samspil med andre, dannelse. • Viden om egen handlinger som påvirker andre.

Sociale kompetencer. At børn indgår i positive relationer med andre børn og voksne. At børnene oplever, at de hører til i fællesskabet, og at vi kan udholde hinandens selskab. At barnet opnår forståelse for de sociale spilleregler i en given kontekst for at kunne trives sammen med andre. Kan opfatte de følelsesmæssige signaler fra sine omgivelser og begå sig heri. Udvikler tolerance og respekt for andre. Opnår en robusthed til at indgå i- og rumme relation til andre. Styrkes i at kunne udtrykke sig verbalt, også når det bliver svært. Oplever at have mindst en god kammerat, og kan aldersmæssigt respondere på disse relationer.

Sproglig kompetence. At alle børn udvikler sig bedst muligt via dagligdags kommunikations aktiviteter. Børnene skal støttes i at lytte og være opmærksom på hinandens nonverbale sprog. Gennem det daglige samvær og aktiviteter via børnenes lege og leg med sproget, udvikles deres ordforråd så de kan blive opmærksomme på de forskellige rytmer, lyde, toner, bøjninger og tryk samt udtryk i sproget. Over tid udvikles der et nuanceret og varieret sprog, svarende til deres alder. Barnet skal kunne kommunikere følelser og behov. Kunne udtrykke sig og skabe kontakt til andre gennem sproget og via aflæsning af udtryk, konstruktiv samtale, lytte, stille spørgsmål og give svar. Barnet skal opleve en mangfoldig, nuanceret og spændende verden, gennem udvikling af sprogets facetter. Barnet opnår sproglig nysgerrighed via ord, tegn, symboler og bogstaver. Individuelle mål om et korrekt og nuanceret sprog.

Krop og bevægelse. Få en forståelse af sin egen krop og erfaringer med at bevægelse er sjovt. Barnet lærer almindelige hygiejneregler. Lærer sin krops styrker og begrænsninger at kende. Barnet oplever glæde ved at bruge kroppen i samspil med andre børn. Møder forskellige miljøer, der udfordrer det på krop og bevægelse. Bliver selvhjulpen i forhold til kropsbevidst, og i forhold til af/påklædning.

Kulturelle udtryksformer og værdier.  At barnet kan tænke og handle kreativt for at kunne begå sig i denne foranderlige verden. At udtrykke sig og opnå oplevelser med forskellige kreative udtryks muligheder. Formålet er at åbne barnets øjne for denne nuancerede verden, fremme en begyndende nysgerrighed for den kunstneriske verden.

Natur -og naturfænomener. At børnene oplever glæde i naturens forskellige ”rum” og udvikler respekt for natur og miljø. Naturen er grundlaget for hele vores eksistens. Udgangspunktet for at forstå verden, er også forståelsen af den natur vi lever i og har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af interesse for og viden om naturen, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar. Når barnet får erfaringer med årsag, virkninger og sammenhæng, så lærer barnet at have respekt for naturen og dens miljø. Gennem leg i og med naturen, udvikles barnets logiske og matematiske kreativitet. At barnet udvikler respekt, interesse og ansvarlighed for natur og miljø. Oplever naturen som et rum til at udforske omverdenen, hvori de matematiske tanker også ligger. Oplever glæde og nysgerrighed ved at være i naturen. Oplever naturen som et stort frirum, hvor der er mulighed for ro, fordybelse, leg og brug af fantasi. Barnet får forskellige naturoplevelser og en viden om naturen. Får mulighed for at være i, sanse, og opleve naturen på alle årstider; opleve forskellige vejrformer.

 

For at læse mere uddybende om vores læreplaner og målsætning, klik på her: Pædagogiske læreplaner i Snerlen.

Eller læs undervisningsministeriets masterplan om de styrkede læreplaner, klik her: Styrkede læreplaner.