Sprog og sprogstimulering

 Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig, samt kommunikere med omverdenen. Vi bruger forskellige kommunikationsformer som kropssprog, talesprog, skriftsprog og billedsprog. Alle disse typer sprog har betydning for barnets udvikling. Vi forstår andres følelser, ved hjælp at tale -og kropssproget. Vi kan udveksle viden og lære at fortælle historier. Ved at udfordre børnene sprogligt med rim, remser, historier og samtale, udvikler barnet sproget, så det bliver i stand til bl.a. at forstå humor og konversation. I Helsingør kommune sprogtestes alle børn 2 gange i daginstitutionen i samarbejde med forældrene.

Mål for 0-3 år

Vi vil sprogligt støtte og motivere barnet til at sammenkoble egen konkret tankegang med den virkelighed, som barnet befinder sig i. Målet er at understøtte den sproglige udvikling med diverse redskaber, som fx bøger, sang, legetøj, samt mimik og samtale, så barnet udvikler sin evne til at kommunikere med andre mennesker.

Mål for 3-6 år

Barnet skal udvikle sin abstrakte tænkning ved, at vi voksne støtter barnet i at udvikle deres danske ordforråd. Ved at give forståelse for begreber og regler, der gælder for det talte sprog, samt at støtte barnet med at sætte ord på det, som barnet oplever og ser. Igennem blandt andet samvær og leg, med de andre børn motiveres barnet til at udvikle sin evne, til at kommunikere sprogligt med sin omverden. Barnet skal lære at håndtere og forstå forskellige sproglige udtryksmåder, for at kunne møde og færdes videre i livet.

Sproget som spidskompetence

Ét af vores fokusområder i Børnehuset er ”Sprog som spidskompetence” – og dette gælder for såvel vores vuggestuebørn som børnehavebørn. Mange af de aktiviteter som vi laver med børnene, har således sproget i centrum. Vi synger mange forskellige sange, øver rim og remser. Vi har i vuggestuen fast ”Månedens rim” og ”Månedens sang”, som vi øver os på. Disse bliver lagt på Tabulex, så I som familie kan øve med derhjemme. I børnehaven er det "ugens rim" og "ugens sang"

Dialogisk oplæsning

Vi laver dialogisk oplæsning for børnene, hvor vi gør meget ud af at understøtte læsningen med spørgsmål m.v., så børnene kan komme på banen med deres forståelse af det læste. På den måde fremmer vi deres muligheder for at kunne deltage aktivt i en samtale. Sprog er i det hele taget en vigtig forudsætning for deltagelse i fællesskabet samtidig med at det styrker deres identitets dannelse.

Læseleg

Vi arbejder med læseleg, som et fast pædagogisk værktøj. Vi tager udgangspunkt i de børn der har sproglige udfordringer. De får læst en given bog i små grupper. Til samling får alle børnene læst den samme bog. De børn der har fået læst den i den lille gruppe, får en fordel, ved at kunne fortælle og tale ind i det der sker i bogen. På denne måde får de et ekstra ”kort på hånden”, da de er forberedte på indholdet af bogen. Ud fra bogen, laver vi kreative og motoriske aktiviteter, der passer til børne gruppen.

Læs mere om læseleg

Sprogvurderinger

Læs mere om sprogtest